Adres / Kontakt

ul. Szkolna 1, 47-470 Samborowice
tel./fax (32)4198109
e-mail: zspsamborowice@op.pl

DOKUMENTY SZKOLNE

 1. Dziennik elektroniczny UONET+ Link i instrukcje
 2. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Samborowicach - Aktualizacja na dzień 1 września 2021r.
 3. Zasady kształcenia na odległość w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Samborowicach
 4. Jadłospis
 5. Regulamin żywienia
 6. Plan lekcji 2021/2022
 7. Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa 2021/2022
 8. REKRUTACJA 2022/2023 zarządzenie Wójta Gminy Pietrowice Wielkie
 9. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023
 10. Wniosek o przyjęcie do przedszkola 2022/2023
 11. Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego 2022/2023
 12. Wniosek o objęcie dzicka nauką języka mniejszości narodowej
 13. Oświadczenie dotyczące uczęszczania dziecka na zajęcia religii
 14. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku oraz na przetwarzanie danych osobowych
 15. Kalendarz Roku szkolnego 2021/2022
 16. Dokumentacja Projektu „Moje przedszkole to dobry start do świata wiedzy i sukcesu” 2020/2021
 17. Wykaz podręczników stosowanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
  w Samborowicach w roku szkolnym 2021/2022
 18. Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Samborowicach
 19. Statut Szkoły Podstawowej w Samborowicach
 20. Statut Przedszkola w Samborowicach
 21. Program Wychowawczo-Profilaktyczny ZSP w Samborowicac
 22. Przedmiotowe systemy oceniania 2021/2022
 23. Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2021/2022
 24. Klauzula informacyjna o prowadzonym_monitoringu
 25. Procedura postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy

PROJEKTY